Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

opuszek
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viatytek tytek
opuszek
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazupabiskupa zupabiskupa
8120 bbb2 500

unfollovving:

mgs3:

полосатая сосисочка

Reposted fromprincesaix princesaix viajuhudora juhudora
opuszek
9738 7fd8
Reposted fromraksha raksha viatytek tytek
opuszek
Reposted frompunisher punisher viaskillzmcfly skillzmcfly
opuszek
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

June 15 2017

opuszek
stradom. 6am
Reposted byjuhudoranancymydear

June 14 2017

opuszek
7180 7ba6 500
A bat eating grapes
Reposted fromnazarena nazarena vianieprzytomny nieprzytomny

June 12 2017

opuszek
7763 131c 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viastonerr stonerr
opuszek
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viastonerr stonerr

June 10 2017

opuszek
opuszek
opuszek
opuszek
opuszek
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viajuhudora juhudora
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajuhudora juhudora
opuszek
1516 2ba7
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
opuszek
2350 8e94
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
opuszek
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viazupabiskupa zupabiskupa
opuszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl