Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

opuszek
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
opuszek
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamefir mefir
opuszek
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viadepresja depresja
opuszek
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
opuszek
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
opuszek
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viadepresja depresja
opuszek
6065 2436
Reposted fromlaters laters viadepresja depresja
3455 e02e

pointblur:

Jenny Yu

Reposted fromnicolethestrange nicolethestrange viacuda cuda
opuszek
2524 7697 500
Reposted fromtfu tfu viatytek tytek
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazupabiskupa zupabiskupa
opuszek
last happy days. nowhere to go.
6 am at stradom, cracow. 
Reposted byaniuszkaStoneColdSoberchlodnawdowaniekoniecznieomnie
opuszek
1496 55ac
Reposted fromsnowlake snowlake viadepresja depresja
opuszek
Reposted fromfungi fungi viatytek tytek
opuszek
5977 cd98
Reposted fromlaters laters viadepresja depresja
opuszek
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
opuszek
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacytaty cytaty
opuszek
5035 b6b9 500
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaoll oll
opuszek
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viahysterie hysterie
opuszek
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viastonerr stonerr
8566 d4e4 500

udons:

leave her alone

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl